برای ارتباط با مجموعه فنی مهندسی بیناتک می توانید از راه های ارتباطی زیر استفاده نمایید:

تبریز – خیابان پاستور – تقاطع خیابان رضانژاد

info@binatech.ir

۰۴۱-۳۳۳۵۹۳۳۷

۰۹۱۴۸۶۶۷۷۱۴

t.me/binatech_ir

instagram.com/binatech_ir